Γενικά στοιχεία

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.
Έτος ίδρυσης : 1984
Έδρα : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας : ISO 9001:2008

 

Μελετητικά Πτυχία Μητρώου Μελετητών

Κατηγορία Μελέτης Τάξη Πτυχίου
01. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες Δ’
02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Ε’
03. Οικονομικές Μελέτες Α’
05. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας Α’
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Α’
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων(Εγγειοβελτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) Β’
15. Μελέτες Βιομηχανιών (Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-Λειτουργία) Α’
16. Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές,Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) Ε’
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες Α’


Δείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας

bacgkround image