Ποιότητα υπηρεσιών

Η εταιρεία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και τηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  για το εξής πεδίο εφαρμογής: 

Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τοπογραφίας, Πολεοδομίας, Αστικού Σχεδιασμού, Χωροταξίας, Υδραυλικών Έργων, Κτηματολογίου, Περιβάλλοντος, Τηλεπισκόπησης, Φωτογραμμετρίας, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Γεωπληροφορικής. Ψηφιοποίηση και Σάρωση Υλικού, Χαρτών και Διαγραμμάτων και Παραγωγή και Προμήθεια Χαρτογραφικών Δεδομένων. Διαχείριση Συστημάτων Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων των παραπάνω αντικειμένων.

Η διοίκηση της ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. έχει δεσμευτεί στα εξής:

Να ελέγχει και να βελτιώνει διαρκώς την παραγωγή μελετητικού έργου εντός και εκτός της επιχείρησης σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.
Να παρακολουθεί διαρκώς τον βαθμό ικανοποίησης και τα παράπονα των πελατών της.
Να φροντίζει για την καταλληλότητα του παραγωγικού της εξοπλισμού και των χώρων εργασίας των στελεχών της.
Να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
Να παρακολουθεί με τρόπο οργανωμένο και διαρκή τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις.
Να επιλέγει με συγκεκριμένα  κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές.
Να φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητάς και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών.

 

bacgkround image